Subscribe to the Prizm Worldwide News Telegram - channel and stay tuned!
Close

Prizm Forging

Quản trị mạng Prizm

forging, prizm forging, форжинг призм

PRIZM FORGING

Prizm forging
pzm forging
призм форжинг

Định nghĩa

Lõi Prizm

Cài đặt)

Prizm Forging
Prizm Forging – sự quản trị mạng. Khi bạn kích hoạt Forging, tài khoản của bạn có quyền tạo các khối mới trong chuỗi khối. Nếu bạn tạo thành một khối (Forging), bạn sẽ nhận được phí giao dịch là 0,5%. Một khoản hoa hồng cố định 0,5% làm cho PRIZM trở thành một phương tiện thanh toán - thuận tiện và thứ cấp. Đây là lợi thế của tiền điện tử này. Khi mạng mở rộng, số lượng giao dịch trong đó sẽ tăng lên. Một ngàn người dùng đã tham gia vào việc Forging trong mạng PRIZM.

Cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn và bắt đầu khai thác tiền PRIZM bằng forging.

Phần mềm hiện đại

PRIZM CORE

Prizm core, Prizm core v.1.10.3, Prizm core v.1.10.3 OS X, Prizm core v.1.10.3 Linux, Prizm core v.1.10.3 windows, нода призм, Prizm node, forging
Tải xuống phần mềm cho hệ điều hành của bạn
Hướng dẫn

Cách triển khai nút PRIZM trên Linux

Yêu cầu
OS Linux (Ubuntu)

CPU 2 and more

RAM 2GB and more

Free disk space 32GB and more
Bước 1
Now, we install prizm-dist and jre.

The Prizm core is written in Java, so we need jre under Linux:

 1. Download jre (https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html)
 2. Download prizm-dist (http://tech.prizm.space/files/prizm-dist-1.10.3-linux.tgz)
 3. Extract a prizm-dist-1.9.17-linux.tgz:
  • Change to the directory «home»:
   cd /home/
  • Move the .tar.gz archive binary to the current directory.
  • Unpack the tarball:
   tar zxvf prizm-dist-1.9.17-linux.tgz
  • Delete prizm-dist-1.9.17-linux.tgz
 4. Extract a jre in prizm-dist folder:
  • Move jre tar.gz to /home/prizm-dist/
  • Let's now extract the zip file into that folder:
tar zxvf jre-8u202-linux-x64.tar.gz

 • Delete jre-8u202-linux-x64.tar.gz


Result:

/home/
|— prizm-dist/
| |— conf/
| |— jre/
| | |— [jre files]
| |— prizm_db/
| |— html/
| |— logs/
| |— run.sh
| |— run_test.sh
| |— prizmEngine.jar

Bước 2
Yep!), we installed prizm-dist and jre.

And so, the following step we will adjust prizm.default.properties:

 1. We open conf/prizm.default.properties
 2. Move to line 61 (myAddress=) and insert your address.
 3. Move to line 250 (prizm.adminPassword) and insert your password.
 4. Save prizm.default.properties
Bước 3
Testing and running prizmEngine:

 1. Run the run-test.sh and see if there are any errors?
 2. I hope that number of errors is 0 and we move to next step.
 3. Open the browser and input: ip:9976
Where ip: IP = prizm.myAddress.

if you see index.html file and stable connection then all is well.

 1. Kill java process:
  • First command: ps -A | grep java
  • Output of this command will give the list of java processes running on your system. Note down Process ID (PID) prizmEngine.jar.
  • Second command: kill -9 PID
  • Wait 3 minutes while databases prizmEngine are closed.
  • Start run.sh and be connected to the ip:9976