Subscribe to the Prizm Worldwide News Telegram - channel and stay tuned!
Close

Paramining

Các yếu tố paramining

Prizm paramining, парамайнинг, призм парамайнинг, paratax, паратакс, параметры парамайнинга

PRIZM PARAMINING

Prizm Paramining
факторы парамайнинга
paratax, паратакс
парамайнинг призм
prizm space

Số dư cá nhân

Tổng số lượng

Paratax

Các yếu tố paramining
Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tạo ra đồng mới:

  1. Số lượng đồng trong ví Prizm cá nhân của bạn
  2. Số lượng đồng trong hệ thống của người dưới bạn
  3. Độ khó khai thác - PARATAX

Một nguồn gồm ba yếu tố giúp tăng số lượng đồng trong ví của bạn.
Vì việc khai thác các đơn vị tiền tệ mới dựa trên nguyên tắc Paramining, nên việc mua ít nhất một đồng tiền PRIZM trong ví của bạn, các đồng mới bắt đầu được tạo ra.

Tốc độ khai thác đồng mới phụ thuộc vào số lượng đồng trong ví - bạn càng có nhiều tiền, tỷ lệ paramining càng cao, lợi nhuận của bạn càng cao.

Yếu tố tăng trưởng của đồng Thứ 1

Số lượng đồng trên số dư cá nhân

Yếu tố tăng trưởng của đồng Thứ 2

Tổng số dư của đồng trong các đối tác của bạn

Yếu tố tăng trưởng của đồng Thứ 3

Độ khó khai thác
Paratax
Độ khó khai thác của đồng
Paratax — đây là một sự gia tăng tuyến tính về độ khó của việc tạo ra các đồng tiền, được biểu thị bằng phần trăm của số lượng tiền đã được khai thác bởi tất cả người dùng.

Giới hạn tối đa của PARATAX sẽ là 99% tại thời điểm khai thác 3 tỷ PZM.
Tỷ lệ Paratax càng cao, càng khó kiếm được tiền mới

Tính toán lợi nhuận Prizm
Dữ liệu thu được do kết quả tính toán không phải là cuối cùng
Số dư của bạn
Số lượng đồng trên số dư cá nhân.
10000
49999
Tổng số lượng
Tổng số đồng trên số dư của các đối tác của bạn
Lợi nhuận hàng ngày
Các dữ liệu thu được là gần đúng
0 PZM
Lợi nhuận hằng tháng
Các dữ liệu thu được là gần đúng
0 PZM
Lợi nhuận hằng năm
Các dữ liệu thu được là gần đúng
0 PZM